Polityka Prywatności

 

WŁAŚCICIEL SERWISU

1.

Właścicielem Serwisu https://www.wapak.pl/ (oraz serwisów występujących w ramach subdomen serwisu głównego) jest spółka

Colle Eko Sp. z o.o.
NIP 5130252085
Dworcowa 40,
32-065 Wola Filipowska

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

2.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka:

Colle Eko Sp. z o.o.
NIP 5130252085
Dworcowa 40,
32-065 Wola Filipowska

zwany dalej „Administratorem”.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

3.

Administrator przetwarza Twoje dane, ponieważ jesteś zainteresowany:

 1. otrzymaniem informacji na temat oferty współpracy z Administratorem
 2. zakupem produktów Administratora

4.

W związku z tym, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe wprowadzane przez Ciebie dobrowolnie w formularzach kontaktowych dotyczących poszczególnych treści, produktów i usług wymienionych w punkcie 3, takich jak np.

 1. imię i nazwisko
 2. numer telefonu
 3. e-mail kontaktowy
 4. nazwa firmy
 5. adres

5.

Twoje dane przetwarzane są przez czas konieczny do tego, by:

 1. obsłużyć Twoje zapytanie ofertowe
 2. obsłużyć Twoje zapytanie w innej sprawie, niż zapytanie ofertowe
 3. dostarczyć Ci zamówione produkty, usługi lub treści
 4. móc realizować uzyskaną od Ciebie zgodę na komunikację marketingową (do czasu cofnięcia tej zgody)
 5. komfortowo realizować współpracę objętą umową (do czasu jej wygaśnięcia)

6.

W celu obsługi zapytania czy realizacji usługi Administrator przekazuje Twoje dane innym podmiotom, takim jak np.

 1. firmy kurierskie i pocztowe (w celu dostarczenia produktu, umowy lub innych materiałów)
 2. firmom pośredniczącym w płatnościach elektronicznych (w celu obsługi płatności za produkty oferowane w serwisie Administratora
 3. podmiotom i podwykonawcom świadczącym usługi prawne, marketingowe, informatyczne i księgowe (w celu kompetentnej obsługi Twojego zapytania lub realizacji zamówionej przez Ciebie produktu, usługi lub treści)

Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

7.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić Ciebie i Twoje dane i zapewnia, że są one:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem
 2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami
 3. merytorycznie poprawne oraz adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania

8.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

USUNIĘCIE DANYCH

9.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do żądania przeniesienia tych danych do innego administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w przypadkach gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy przesłać Administratorowi odpowiednią wiadomość pocztą elektroniczną na adres: biuro@wapak.pl. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Zasady związane z realizacją wskazanych praw zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO

 

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

10.

Jeśli chcesz skontaktować się z Administratorem Twoich danych osobowych w serwisie? Napisz na biuro@wapak.pl.